Subscribe to syöte Verkkouutiset
verkkouutiset.fi uutisotsikot
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 32 min sitten

SDP:n Anneli Kiljunen: Työttömien rankaiseminen ei nosta työllisyysastetta

19.5.2017 - 17:19

Kansanedustaja Anneli Kiljusen (sd.) mielestä hallituksen aktiivimalli ajaa yhä useamman työttömän köyhyyteen ja toimeentulotuen piiriin.

Aktiivimallin ideana on, että mikäli työtön ei ole 65 työttömyysetuuspäivän aikana tehnyt viikon työtä tai osallistunut viideksi päiväksi työllisyyspalveluihin, hän menettää osan työttömyysturvastaan.

– Työllisyystoimenpiteitä on vähennetty (Juha) Sipilän (kesk.) hallituskaudella reilulla kolmanneksella ja järjestöjen palvelupaikat on käytännössä ajettu alas. Nyt hallitus rankaisee työttömiä, joilla ei itsestään riippumattomista syistä ole mahdollisuutta osoittaa aktiivisuuttaan, Anneli Kiljunen sanoo.

Työ- ja elinkeinominiteriön tilastojen mukaan uusien julkisesti avoinna olevien työpaikkojen määrä helmikuussa oli 57 000, kun työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 332 000. Lisäksi kevään avoimista työpaikoista 57 prosenttia on määräaikaisia ja 22 prosenttia osa-aikaisia. Töitä ei vain yksinkertaisesti riitä kaikille.

Kiljusen mielestä hallituksen tulisi keskittyä työllisyyspalveluiden kehittämiseen ja yritysten ja järjestöjen työllistämisedellytysten parantamiseen, työttömien rankaisemisen sijaan.

– Tutkimusten mukaan toimeentulotuen piiriin joutuminen heikentää työttömän mahdollisuuksia työllistyä. Hallituksen aktiivimalli ei näin ollen tule parantamaan ihmisten mahdollisuuksia työllistyä, vaan vaikutus voi jopa olla päinvastainen, hän arvelee.

Matti Wiberg: Ylegate on herkkähipiäisten toimittajien egopullistelua

19.5.2017 - 17:07

Nykyisten mediakohujen kaava on tuttu, toteaa Turun yliopiston valtio-opin professori Matti Wiberg.

– Ensimmäisessä vaiheessa joku yli-innostunut aloitteleva toimittaja kuvittelee hybriksessään löytäneensä kaikkien aikojen skuupin. Kun esimiehet sitten aivan normaalein journalistisin laadunvalvontakriteerein esittävät muutamia epäileviä tarkistuskysymyksiä ja kehottavat rauhallisuuteen, konflikti on valmis, Matti Wiberg kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

– Kokematon toimittaja tarttuu viimeiseen oljenkorteensa ja huutaa: Sananvapaus, sananvapaus! Tämän jälkeen toimittajan ja hänen esimiehensä puhevälit eivät enää korjaannu, vaan konflikti betonoituu ikuiseksi. Tämän jälkeen toimittaja ja lukuisat hänen kanssasisarensa ja –veljensä katsovat, että kaikki, mitä esimiehet sanovat, on todistusaineistoa esimiesten korruptoituneisuudesta, Wiberg jatkaa.

Hän katsoo, että valtaosa Yleisradion ympärillä viime viikkoina syntyneestä kuohunnasta on tämän tutun kaavan variointia.

– Asiassa on tullut esiin hyvin vähän olennaisuuksia, vaikka epämääräistä moraalipaniikkia on lietsottu ja kiihkoisia juttuja on syntynyt satamäärin.

Wibergin mielestä suuren yleisön on ollut mahdoton saada selko siitä, mistä Ylegatessa lopulta on kyse.

– Selväksi on tullut, että ainakin herkkähipiäisten toimittajien egopullistelusta. Liian vähän huomiota on kiinnitetty journalismin laatuun ja uutiskriteereihin.

Professori Wiberg toteaa, että suuri numero on tehty Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläisen kehotuksesta, etteivät toimittajat saa ahdistella poliitikkoja.

– Kielitoimiston sanakirjan mukaan ahdistelu tarkoittaa väkivalloin tai muuten epämiellyttävällä tavalla tapahtuvaa lähentelyä. Ahdistelu ei ole kosher, ei edes journalistinen ahdistelu. Liian monella toimittajalla on harhaluulo, että heillä on subjektiivinen oikeus haastatella ketä tahansa, milloin hyvänsä ja mistä aiheesta tahansa, hän kirjoittaa.

Wiberg muistuttaa, että media ei ole viranomainen saati tuomioistuin, jota jokaisen on autettava.

Mari-Leena Talvitie: Oulun meriväylä -hankkeen huomioiminen sysää Suomea kasvu-uralle

19.5.2017 - 16:36

Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok.) on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvioesitykseen sisältyvästä määrärahasta, joka kohdennetaan Oulun meriväylän syventämiseen.

Hänen mukaansa hankkeen huomioiminen tukee sitä, että Suomi pääsee kestävälle kasvu-uralle.

Hankkeeseen ehdotetaan 12,5 miljoonan euron määrärahaa väylän syventämiseen kymmenestä metristä 12,5 metriin sataman kuljetustehokkuuden nostamiseksi. Tämä vastaa myös aluskokojen voimakkaaseen kasvuun.

Syväväylä vahvistaa pohjoisen yritysten kilpailukykyä. Ruoppaukset suoritetaan vuonna 2018.

– Hankkeen merkitys pohjoiselle on suuri. Samalla on tunnistettava sen suuri merkitys koko maamme viennille ja logistiikalle. Viime vuoden ulkomaankaupan osuus Oulun sataman kuljetuksista oli yli 80 prosenttia, joten merkitys on kiistaton, Mari-Leena Talvitie toteaa.

Hanketta on perusteltu etenkin sahatavaran viennin voimakkaalla kasvulla sekä metsäteollisuuden raaka-aineiden tuonnilla Etelä-Amerikasta ja kaivosteollisuuden rikastekuljetuksilla.

Ajokorttiopetuksen vaatimuksia kevennetään

19.5.2017 - 16:24

Ajokorttilakiin ehdotetut muutokset koskisivat muita kuin kuorma- ja linja-autokortteja.

Nykyisistä opetussuunnitelmiin perustuvista opetusvaatimuksista luovuttaisiin, ja oppimismenetelmä ja oppimiseen käytetty aika olisivat vapaasti päätettävissä.

– Kysymyksessä on mittava uudistus, joka koskettaa monia ihmisiä. Siksi toivon, että luonnokseen otetaan aktiivisesti ja laajasti kantaa. Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja keventää ajokorttisääntelyä ottaen samalla huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset. Opetuksen joustavuutta lisäämällä voitaisiin myös alentaa ajokortin hankkimisen hintaa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoo.

Ajotaidon opettelu vapaammaksi

Ehdotuksen mukaan kaikkien ensimmäistä ajokorttiaan suorittavien, ajokorttiluokasta riippumatta, olisi opiskelun aluksi suoritettava pakollinen neljän tunnin teoriaopetus. Koulutuksessa annettaisiin perustiedot moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamisesta sekä liikenneturvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista.

Koulutus tapahtuisi autokoulussa, mutta se voitaisiin yhdistää myös peruskouluopetukseen tai toisen asteen koulutukseen.

Ajokorttiopetuksen ja sen toteutuksen vaatimuksia kevennettäisiin, eikä opiskelu olisi sidottua opetussuunnitelmiin, kuten tällä hetkellä. Ajotaidon opettelu olisi nykyistä vapaammin ajokorttia suorittavan päätettävissä.

Teorian opetus- ja oppimismenetelmät olisivat vapaasti valittavissa, mutta ajo-opetukseen vaadittaisiin viranomaisen lupa - joko autokoululupa tai opetuslupa.

Henkilöautokorttiin (B-luokan ajokortti) ehdotetuista muutoksista keskeisin on nykyisen kolmivaiheisuuden poistaminen.

Sen sijaan ajokortin suorittajalta vaadittaisiin kahdeksan tunnin mittainen koulutus riskien tunnistamiseen ja vaikeissa oloissa ajamiseen. Se vastaisi pitkälti nykyistä syventävää vaihetta, jonka sisältöä on erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta pidetty erittäin merkittävänä.

Koulutus annettaisiin ensisijaisesti autokoulussa. Pidemmän ajokokemuksen hankkimiseksi ajokorttiopetuksen voisi aloittaa 16-vuotiaana.

Henkilöautokortin opetuslupaa on tarkoitus helpottaa muun muassa siten, että auton poljinvaatimuksesta luovutaan. Opetusluvalla tapahtuva ajo-opetus voisi olla autokouluopetusta täydentävä tai sille vaihtoehtoinen.

Lain nojalla säädettävä asetus edellyttää tietyn vähimmäismäärän pakollista ajo-opetusta, minkä perusteella arvioidaan yksilöllisesti ajo-opetuksen tai ajoharjoittelun tarve.

Moottoripyöräkorttien korottaminen yksinkertaistuu

Niin ikään moottoripyöräkorttien korottaminen ylempään luokkaan yksinkertaistuisi. Vähintään kahden vuoden ajokokemuksella korotus seuraavaan luokkaan tapahtuisi ajokokeella. Alle kahden vuoden kokemuksella korottajan olisi suoritettava sekä teoriakoe että ajokoe.

Traktorikorttiluokkia olisi jatkossa vain yksi nykyisten T- ja LT-luokkien sijaan. Tämä tarkoittaisi, että T-luokan ajokortilla voisi kuljettaa traktoreita, joiden suurin rakenteellinen nopeus olisi 60 kilometriä tunnissa.

Kuljettajakoulutuksen muuttaminen tutkintopainotteiseksi toisi muutoksia myös kuljettajatutkintoihin. Tutkintoon lisättäisiin ajamisen turvallisuuteen ja vaaratilanteiden tunnistamiseen liittyviä osioita. Teoriakokeen vaativuutta lisättäisiin ja ajokokeessa pidennettäisiin liikenteessä ajamisen aikaa.

Ajokorttilain uudistuksessa muutoksia ehdotetaan myös muun muassa ajoterveysvaatimuksiin. Muuta kuin kuorma- tai linja-autokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto vaadittaisiin ensimmäisen kerran vasta 75-vuotiaana.

Ulkomaisten ajokorttien hyväksymistä Manner-Suomessa ajamiseen laajennettaisiin koskemaan kaikissa Suomen tunnustamissa valtioissa annettuja ajokortteja. Ajokorttien määräaikaisella tunnustamisella helpotettaisiin esimerkiksi erilaisten matkailupalvelujen käyttöä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt luonnoksen ajokorttien suoritusvaatimusten uudistamiseksi lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyy 22. kesäkuuta.

Tuen hakija sai Kelasta kaksi eri vastausta: "Miten elintärkeästä asiasta päätetään näin mielivaltaisesti?"

19.5.2017 - 16:08

Opiskelija kysyi muuttuvasta asumistukikäytännöstä ja sai Kelan virkailijoilta täysin erilaiset vastaukset.

Opiskelija Kerkko Rasilainen kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla olevansa hämmentynyt Kelan asumistuen hakuun antamista ohjeista.

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy elokuussa, ja opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Asunnossa asuvat muodostavat ruokakunnan, jolle myönnetään yksi asumistuki ruokakunnan jäsenten tulojen perusteella.

Julkisuudessa on ollut vilkasta keskustelua siitä, että Kela katsoo kämppäkavereina asuvan miehen ja naisen avopariksi – siis yhdeksi ruokakunnaksi – vaikka he eivät todellisuudessa eläisi parisuhteessa.

Rasilainen kertoo kysyneensä Kelasta, miten voi todistaa, että samassa asunnossa asuva mies ja nainen eivät elä parisuhteessa.

"Vastaus oli, että mikään dokumentti ei kelpaa vaan eri sukupuolisten asunnon jakajien katsotaan kuuluvan samaan ruokakuntaan", Rasilainen kertoo.

Hän oli kuitenkin kysynyt asiaa Kelasta pian uudestaan. Uusi yhteydenotto antoi erilaisen vastauksen.

"Erillisillä vuokrasopimuksilla, samassa asunnossa asuvien, eri sukupuolta olevien on toimitettava jonkinlainen selvitys siitä, että he eivät ole avoliitossa. Tämän selvityksen perusteella jokainen hakemus käsitellään omana tapauksenaan, työvuorossa olevan virkailijan harkintaan ja päätäntävaltaan perustuen."

Rasilainen miettii, mikä katsotaan riittäväksi selvitykseksi.

"Onko virkailijoille toimittava nauhoite riidasta, josta käy ilmi että asunnon jakajat eivät ole parisuhteessa? Tai kuvattava oman huoneen ovessa riippuva turvalukko? Kelan virkailija ei osannut tähän vastata."

Lopulta Rasilainen oli saanut virkailijalta vastauksen, että yleispätevää sääntöä ei ole. Häntä kehotettiin lähettämään vaikka asunnon pohjapiirros.

"Mitä jos pohjapiirros ei käsittelevän virkailijan mielestä riitäkään? Miten voi olla, että päätöksenteko elintärkeässä asiassa on näin mielivaltaisella pohjalla, eikä sillä ole yhtenäistä säännöstöä?" Rasilainen kysyy.

Kokoomusedustajat: Lisäbudjetin panostukset KymiRingiin ja VT 12 parantamiseen merkittäviä

19.5.2017 - 16:03

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ja varapuheenjohtaja Jukka Kopra ja kansanedustaja Timo Heinonen iloitsevat hallituksen lisätalousarvioesityksestä.

Sen mukaan Iitin kuntaan rakenteilla oleva moottoriurheilu- ja koulutuskeskus KymiRing tulisi saamaan 3,5 miljoonan euron määrärahan. Kyseessä on keskuksen rakentamiskustannuksiin myönnettävä avustus.

– Tähän satsaukseen on helppo olla tyytyväinen, sillä KymiRing on paikallistasolla Kouvolan ja Lahden seudulla tärkeä. Panostuksen merkittävyyttä kuitenkin korostaa se, että kyseessä on kansainvälisesti noteerattava hanke. KymiRing tulee olemaan Pohjois-Euroopan suurin moottoriurheilukeskus, jossa on tulevaisuudessa kaikki mahdollisuudet järjestää moottoriurheilun kuninkuusluokkien kisoja, Jukka Kopra sanoo.

Edustajat toteavat olevansa tyytyväisiä myös siihen, että hallitus päätti samassa yhteydessä ehdottaa valtatien 12 Tillollan ja Keltin välille osana Lahti—Kouvola -yhteysväliä 14 miljoonan euron valtuutta.

– Tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen sekä liikenteen ohjaaminen eritasoliittymän kautta KymiRingin moottoriradalle. Parannukset palvelevat kuitenkin kaikkia tielläliikkujia. Panostus on erinomainen, kun otetaan huomioon se, että VT 12 on teollisuuden ja elinkeinoelämän kannalta erittäin tärkeä poikittaisväylä, Kalle Jokinen sanoo.

Myös kansanedustaja, Valtion Liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja Timo Heinonen on tyytyväinen hallituksen ratkaisusta osoittaa lisärahoitusta Kymiringin moottoriratahankkeelle.

Lisärahoituksella valtio pitää kiinni aiemmin luvatusta ja varmistaa osaltaan hankkeen rakentamisen pysymisen aikataulussa.

– On äärimmäisen tärkeää, että lisärahoitus nyt löytyi valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla. Kymiring on valtakunnallisesti yksi maamme tärkeimmistä uusista urheilurakentamisen hankkeista ja lopullisessa muodossaan se mahdollistaa käytännössä jopa F1-kilpailujen hakemisen Suomeen.

– Tärkeämpää kuitenkin alussa on saada maahamme kansainväliset kriteerit täyttävä rata, missä voidaan järjestää moottoripyörien MotoGP-kilpailuja, rallicrossin MM-osakilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia, jatkaa Heinonen.

Kymi Ringin rankenteilla olevalle 4,6 kilometrin mittaiselle radalle on haettu Kansainvälisen autourheiluliitto FIA:n FIA 1 -luokitusta.

Kokoomuksen Sari Raassina: Sote-valmistelu saa lisää tarvitsemiaan paukkuja

19.5.2017 - 15:54

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Raassina pitää tarpeellisena hallituksen esitystä osoittaa lisätalousarviossa maakuntien tietohallinnon perustamiseen ja maakuntien väliaikaishallinnon menoihin 22 miljoonaa euroa ja valinnanvapauden kokeiluhankkeiden kustannuksiin 30 miljoonaa euroa.

- Sote-uudistuksen toimeenpanon vaativuus on tunnistettu erityisesti tietohallinnon osalta, joka on uudistuksen kulmakiviä. Lisäpanostuksilla voidaan konkreettisesti helpottaa maakuntahallinnon pystyttämistä ja välttää siinä piileviä riskejä, toteaa Sari Raassina tiedotteessaan.

Valinnanvapauskokeilut ovat tänä vuonna tuottaneet jo hyvää käytännön tietoa asiakkaiden toiveista ja käyttäytymisestä. Raassinan mukaan kokeilujen perustella voidaan jo sanoa, että valinnanvapaus kiinnostaa ihmisiä erityisesti tapauksissa, joissa palvelujen piiriin pääseminen on koettu aiemmin hankalaksi.

– Ylä-Savon valinnanvapauskokeilussa on huomattu, että valinnanvapaus voi olla se välttämätön keino turvata lähipalvelut. Harvaan asutuilla alueilla, joissa ihmiset ovat kokeneet julkisten palvelujen saatavuuden heikoksi, on syntynyt kysyntää aivan uusille toimijoille, hän toteaa.

Raassinan mukaan parhaan mahdollisen uudistuksen toteuttamiseksi on aina hyvä kokeilla ensin.

– Juuri tämän vuoksi nämä viisi valinnanvapauskokeilua ovat hyvin arvokkaita. Huolellisella tekemisellä ja resurssien oikein kohdentamisella voimme välttää myöhempiä sudenkuoppia, hän sanoo.

SDP:n Mika Kari: Hallitus pyrkii muuttamaan liikennevalvontaa pelkäksi valtion tulonlähteeksi

19.5.2017 - 15:44

SDP:n kansanedustaja Mika Kari hämmästelee julkisuuteen tulleita tietoja, joiden mukaan hallitus olisi kajoamassa tieliikennelain uudistuksessa ylinopeuksien puuttumiskynnyksiin.

Hän pitää esitystä autoilijoiden kiusaamisena. Lehtitietojen mukaan puuttumiskynnyksiä madallettaisiin niin, että jopa äärimaltillisista ylinopeuksista voitaisiin myöntää virhemaksuja tai sakkoja.

– Lehtitietojen mukaan valmisteilla olevassa uudessa tieliikennelaissa ylinopeuksien puuttumiskynnyksiä madallettaisiin merkittävästi nykyisestä. Jopa 1 km/h ylinopeuksille voitaisiin poliisin toteuttamassa liikennevalvonnassa myöntää virhemaksuja. Tällä hetkellä käytäntö on ollut, että alle 7 km/h ylinopeuksista ei ole rangaistu virhemaksuilla vaan huomautuksella, Mika Kari muistuttaa.

Hänen mielestään järjetön ajatus puuttumiskynnysten madaltamisesta on jälleen yksi esimerkki siitä, miten hallitus pyrkii muuttamaan liikennevalvontaa pelkäksi valtion tulonlähteeksi. Päämääränä vaikuttaisi olevan, että kaikki kivetä käännetään valtion sakkotulojen kasvattamiseksi.

Lakivalmistelussa on Karin mukaan pidetty esillä myös periaatetta, jossa esimerkiksi 30 km/h ylinopeudesta voisi jatkossa saada samansuuruisen sakon, oli rike tehty moottoritiellä tai päiväkohdin edessä pihakadulla. Kari pitää ajatusta suhteellisuudentajun vastaisena liikenteen turvallisuuden kehittämisen kannalta.

– Vetoan hallitukseen, että se lopettaisi kunniallisten autoilijoiden kukkarolla roikkumisen, millä ei ole mitään tekemistä liikenneturvallisuuden kanssa. Asiantuntijatkin ovat todenneet, että näillä puuttumiskynnysten madalluksilla ei ole vaikutusta liikenneturvallisuuteen, vaan esimerkiksi liikenteen joustamattomuus, ruuhkautuminen sekä pienet kolarit lisääntyisivät, Kari sanoo.

ISIS:n kukistuminen tuo yllättävän ongelman: Jihadistien lapsia rangaistaan isiensä rikollisuudesta

19.5.2017 - 15:43

Isis-jihadistien lapsilla ei ole virallista Irakin kansalaisuutta.

Terroristijärjestö Isisin vuonna 2014 alkaneelle valtakaudelle Irakin Mosulissa on ilmennyt odottamaton seuraus, kertoo Independent.

Yhdysvaltain tukema Irakin armeija on saavuttamassa voiton jihadistijärjestöstä. Lähes kolme vuotta kestäneen Isisin hallinnan aikana terroristeille on syntynyt lapsia, joita Irakin viranomaiset eivät tunnusta, koska lapsista on merkintä vai Isisin omissa asiakirjoissa. Isisin järjestelmään kuuluvat omat avioliitto- ja syntymätodistukset.

Virallista henkilötodistusta, jota jihadistien lapsilla ei ole, tarvitaan Irakissa kaikkeen ruuan ja lääkkeiden vastaanottamisesta oikeuteen liikkua vapaasti valtion alueella.

Vielä ei tiedetä, kuinka montaa ihmistä henkilötodistusten puute koskettaa. Marraskuussa 2016 arvioitiin, että 31 000 Isisiin kuuluvaa naista oli tullut raskaaksi Irakin ja Syyrian alueella.

Myöskään muut perheet, joilla ei ole oikeita papereita, eivät pääse pakolaisleireiltä koteihinsa.

Irakin lain mukaan lapsi ei voi saada henkilöpapereita, ennen kuin sekä äidin että isän henkilöllisyys on tunnustettu. Monet naiset tulevat pakolaisleireille lastensa kanssa yksin, koska heidän miehensä ovat kadonneet, kuolleet tai yhä jumissa Isisin hallitsemilla alueilla.

Naiset, joiden lasten isä on Isis-terroristi, eivät uskalla kertoa isän henkilöllisyyttä kostotoimien pelossa. Jotkut naiset ovat tulleet raskaaksi raiskauksen myötä, jolloin he eivät välttämättä edes tiedä isän nimeä.

Lapset, joita ei virallisesti tunnusteta Irakin kansalaisiksi, eivät voi mennä naimisiin, omistaa tai vuokrata omaisuutta tai liikkua maassa vapaasti.

"Tätä sukupolvea ei saisi rangaista heidän isiensä rikoksista. Se vain tekisi Irakista entistä turvattomamman, sanoo pakolaisjärjestö NRC:n lakiasiantuntija Chris Holt.

Hänen mukaansa paperittomat lapset tulevat olemaan yksi merkittävimmistä Isisin vallan jälkeisen ajan ongelmista Irakissa.

ISIS:n uusi päämaja sijaitsee nyt täällä – jihadistit perustivat kemiallisten aseiden erikoisyksikön

19.5.2017 - 15:41

Isisin epävirallinen pääkaupunki sijaitsee nyt Eufrat-joen laaksossa lähellä Syyrian ja Irakin rajaa.

Yhdysvaltain sotilastiedustelu uskoo Isisin kokoavan uutta kemiallisten aseiden yksikköä. Jihadistien kerrotaan tuovan kaikki kemiallisten aseiden asiantuntijansa Irakista ja Syyriasta yhteen, kertoo CNN:n haastattelema virkamies.

Uusi yksikkö on tarkoitus perustaa Syyriaan Isisin hallitsemalle alueelle Eufrat-joen laaksoon. Alue sijaitsee Mayadin kaupungin ja rajan toisella puolella Irakissa sijaitsevan Qaimin kaupungin välissä.

Yhdysvaltalaisen puolustusviranomaisen mukaan alueella saattaa olla tuhansia jihadisteja. Aluetta pidetään nyt käytännössä Isisin niin sanottuna pääkaupunkina, koska kansainvälinen liittouma ja paikallisjoukot hyökkäävät Raqqan kaupunkiin. Raqqa on ollut pitkään jihadistien epävirallinen pääkaupunki.

Isisin arvioidaan panostavan kemiallisten aseiden kehittämiseen, jotta se voisi puolustaa paremmin jäljellä olevia tukikohtiaan.

Yhdysvaltain puolustusviranomaiset kertovat jihadistien pakenevan yhä useammin Raqqan eteläpuolella sijaitseviin kaupunkeihin.

– Me tiedämme, että he ovat siirtäneet johtoaan pois Raqqasta ja luulemme, että samalla on siirretty myös asiantuntijoita, kertoo puolustusministeriö Pentagonin tiedostusvastaava, majuri Adrian Rankine-Galloway.

Isis on tehnyt aiemmin kemiallisia hyökkäyksiä varsinkin Mosulin taisteluissa Irakissa. Sotilasvirkamiesten mukaan jihadistit ovat tehneet yli 15 hyökkäystä Länsi-Mosulin ympäristössä huhtikuun 14. jälkeen.

Kokoomuksen Markku Eestilä: Raha maatalousyrittäjien jaksamiseen tulee todelliseen tarpeeseen

19.5.2017 - 15:39

Kansanedustaja Markku Eestilä (kok.) kiittelee hallituksen perjantaista päätöstä kohdentaa miljoonan euron lisärahoitus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Välitä viljelijästä -hankkeeseen.

Hankkeen avulla tuki kohdentuu vaikeuksissa olevien tilojen nopeaan auttamiseen ja myös pitkävaikutteiseen ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön.

– Monet viljelijät kipuilevat jaksamisen kanssa. Viljelijöiden hyvinvoinnista on pidettävä huolta. Kun maatalousyrittäjä voi hyvin, näkyy se myös eläinten hyvinvoinnissa, sillä hyvinvoiva yrittäjä jaksaa ilman muuta hoitaa paremmin myös eläimensä, toteaa kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokuntavastaavana toimiva Markku Eestilä.

Välitä viljelijästä -hanke sai alkunsa viime syksynä hallituksen päättäessä maatalouden kriisipaketista.

Elintarviketyöläisten Liiton mukaan talouskasvu ei synny työehtoja heikentämällä

19.5.2017 - 15:13

Suomen talous on kääntynyt kasvuun ja työttömyys on laskussa, mutta se ei ole Suomen hallituksen ansiota, vaan se on tapahtunut hallituksen toimista huolimatta.

– Hallitus on vähentänyt kansalaisten ostovoimaa ja kotimaista kysyntää leikkaamalla palkansaajien tuloja painostamalla kilpailukykysopimukseen sekä leikkaamalla sosiaaliturvaa, muistutti Suomen Elintarviketyöläisten Liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen (vas.) SEL:n edustajakokouksen avauspuheenvuorossa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toukokuun suhdannebarometrin mukaan esimerkiksi elintarviketeollisuudessa suhdannekuva on jatkanut paranemista alkuvuonna ja myös lähikuukausille ennustetaan myönteistä suhdannekehitystä.

– Elintarvikeala on kasvu-uralla, vaikka me elintarvikealan työntekijät jäimme kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle, eikä työntekijöiden palkkoja leikattu työaikaa pidentämällä. Talouskasvu ei edellytä työehtojen ideologisia heikennyksiä, tämä on syytä muistaa myös nyt, kun hallitus on uudistamassa työaika- ja vuosilomalakeja. Talouskasvuun tarvitaan ennen kaikkea kysyntää, mikä edellyttää ostovoimaa, Kuntonen sanoi.

SEL tyrmää myös hallituksen esittämän työelämäkokeilun, jossa työtön voisi tehdä töitä työttömyysetuudella kunnalla enintään vuoden tai yksityisessä yrityksessä enintään puolen vuoden ajan.

– Hallituksen esittämä työelämäkokeilu olisi karhunpalvelus sekä työttömille että talouskasvulle. Kun työnantajilla on mahdollisuus käyttää ilmaistyövoimaa, ne eivät palkkaa ihmisiä oikealla palkalla töihin, jolloin jää työpaikkoja syntymättä. Ilmaistyövoima myös vääristää kilpailua, Kuntonen totesi.

USU: Kilometrin ylinopeudesta sakko? – "Se on mielivaltaa eikä lainsäädäntöä"

19.5.2017 - 15:02

Valmisteilla olevassa uudessa tieliikennelaissa ylinopeuksien puuttumiskynnyksiä aiotaan madaltaa, kertoo Uutissuomalainen.

Jopa 1 km/h ylinopeuksille voitaisiin antaa virhemaksuja. Eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (ps.) korostaa, että kyse on vasta esityksestä. Hänellä itsellään ei ole selkeää kantaa asiaan.

– Se on erittäin kaksipiippuinen juttu. Toisaalta sillä saataisiin nopeusrajoitukset sellaisiksi, että niitä noudatettaisiin. Toisaalta liian tarkka kuvio johtaa väärään suuntaan. Itse korostan aina tilannenopeutta, Jalonen kertoo Uutissuomalaiselle.

Kansanedustaja Markku Eestilä (kok.) toteaa Uutissuomalaiselle, ettei hulluuksia pidä tehdä.

– Se on mielivaltaa, se ei ole lainsäädäntöä. Pikkutarkka kyttääminen ärsyttää kansalaisia, hän sanoo.

Eestilä arvostelee poliisin tiedottamista ja sanoo, ettei se ole kohdallaan, koska poliisi keskittyy puhumaan ylinopeuksista ja automaattisesta kameravalvonnasta.

– Mitä täysjärkinen autoilija miettii, kun on ajanut suoralla tiellä ja saa rakkauskirjeen sakotustehtaalta, Eestilä toteaa.

Eduskunnan autokerhon puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari (sd.) on tehnyt ylinopeuksien puuttumiskynnyksen madaltamisesta kirjallisen kysymyksen. Hän haluaa, että ylinopeuksien puuttumiskynnykset säilyvät kohtuullisina myös tieliikennelain uudistuksen jälkeen.

Eduskunnan liikennevaliokunnassa istuva Markku Pakkanen (kesk.) haluaa muutoksia sakotuskäytäntöön, sillä se ei ole reilu.

– Reilut ylinopeudet pitää sakottaa, mutta se ei saa johtaa siihen, että alat maksaa sakkoa sakon päälle.

Myöskään Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen sanoo, ettei Liikenneturvalla ole nopeushysteriaa. Hän toivoi, että oikeus ja kohtuus toteutuvat.

– Emme kannata sitä, että 80 kilometrin nopeusrajoitusalueella sakotettaisiin 81 kilometristä. Se ei tunnu oikealta, hän sanoo Uutissuomalaisessa.

Liikennelääketieteen professori Timo Tervo pitää esitystä mahdottomana yksin siitä syystä, että ulkomaisen raskaan kaluston nopeussäätimet jouduttaisiin muuttamaan.

Tuhlaileva poika sai lotossa voittaneelta isältään yli miljoonan – haastoi oikeuteen ahneuden takia

19.5.2017 - 14:55

Oikeus kuitenkin kumosi Michaelin Dawesin isäänsä vastaan nostaman jutun.

Isobritannialainen David Dawes voitti 101 miljoonaa puntaa (n. 119 miljoonaa euroa) Euromillions-arvonnassa vuonna 2011. Voittosumman saatuaan Dawes antoi 1,6 miljoonaa puntaa pojalleen Michaelille.

Poika alkoi tuhlata rahoja huolettomasti ja sai koko summan kulutettua vuonna 2013. Tämän jälkeen David ilmoitti Michaelille, että tämä ei tulisi saamaan enempää rahaa.

Michaelin mukaan isä oli kuitenkin luvannut, että hän "pitää pojastaan huolta". Michaelin mielestä David ja hänen vaimonsa Angela toimivat häntä kohtaan ylimielisesti ja ahneesti. Daily Mail kertoo, että Michael päätti haastaa isänsä oikeuteen. Asiasta uutisoi tässä Independent.

Oikeus kuitenkin kumosi Michaelin nostaman jutun.

Angela oli sanonut Michaelille muun muassa, että tämä ei saisi käydä Ritzissä syömässä vaan voisi tyytyä McDonaldsiin.

Michael oli ostanut isältään saamilla rahoilla 550 000 punnan talon ja lopettanut työnteon. Michaelin mukaan hänen isänsä oli toistuvasti sanonut pojalleen, että "tästä pidetään huolta".

"Me luulimme, että miljoona puntaa riittäisi hyvin hänelle turvaamaan hänen elantonsa", Angela sanoo.

Tuomari Nigel Gerald pitää Michaelin päättelyä outona.

"Hänelle tarjottiin varoja mukavaan elämään, mutta omista syistään hän ei ottanut mahdollisuutta vastaan. Siksi hänen kanteensa hylättiin", Gerald sanoo.

Obamaa Hitleriin verrannut sheriffi kertoo liittyvänsä Donald Trumpin hallintoon

19.5.2017 - 14:33

Milwaukeen piirikunnan sheriffi kertoo aloittavansa työt kotimaan turvallisuusvirastossa.

Milwaukeen piirikunnan sheriffi David A. Clarke ilmoitti liittyvänsä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallintoon, kertoo The Independent.

Clarke kertoo aloittavansa työt kotimaan turvallisuusviraston (Department of Homeland Security DHS) apulaisministerinä.

Trumpia presidentinkampanjan aikana tukenut Clarke ilmoitti asiasta radiojuontaja Vicki McKennan ohjelmassa.

Clarken mukaan hänen tehtävänään on toimia liittovaltion ja paikallistason lainvalvontaviranomaisten yhteyshenkilönä.

DHS:n tiedotusvastaavan mukaan virallista ilmoitusta Clarken uudesta toimesta ei ole tehty.

Clarke on tullut tunnetuksi kiistanalaisista, poliittisista lausunnoistaan. Hän on muun muassa kehottanut Twitterin välityksellä amerikkalaisia ”tarttumaan heinähankoihin ja soihtuihin ja vastustamaan hallitusta”.

Clarke on todennut, että Black Lives Matter -liike (tummaihoisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää, etenkin poliisiväkivaltaa, vastustava liike) aloittaa pian yhteistyön Isisin kanssa tuhotakseen Amerikan.

Clarke myös vertasi kesällä 2015 ex-presidentti Barack Obaman toimia natsi-Saksan johtaja Adolf Hitlerin vastaaviin.

– Hitler yhdisti vuonna 1936 kaikki poliisivoimat saman johtajan alaisuuteen. Obama yrittää tehdä saman käyttämällä oikeusministeriötä paikallispoliisin saattamiseksi liittovaltion alaisuuteen. Herätys!, Ckarke tviittasi.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fi"><p lang="en" dir="ltr">17Jun1936 Hitler united all police forces under one commander. Obama trying to do the same using DOJ to federalize local police. Wake up!</p>&mdash; David A. Clarke, Jr. (@SheriffClarke) <a href="https://twitter.com/SheriffClarke/status/617719998006472704">5. heinäkuuta 2015</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Kalastajan kylmähermoinen rohkeus tallentui videolle: Kolmimetrinen valkohai hävisi taistelun kalasaaliista

19.5.2017 - 14:23

Australialaiset Nicholas ja David Wilks olivat kalastamassa, kun suuri valkohai alkoi häiriköidä heitä.

Jutun alla olevalla videolla näkyy australialaisen kalastajan ja suuren valkohain välinen taistelu kalastajan verkkoon tarttuneesta kalasaaliista.

Telegraph kertoo, että Nicholas Wilks oli kalastamassa isänsä kanssa Etelä-Australiassa Port Piriessa, kun kolmemetrinen hai alkoi häiriköidä heitä.

Hai uiskenteli veneen ympärillä ja repi kaloja verkoista. Kalamiehet yrittivät repiä verkkoja hain hampaista. Videolla kuuluu, kuinka miehet käskevät haita häipymään.

Nicholasin isä David Wilks repii videolla verkkoa hain suusta mutta ei meinaa saada haita irrottamaan hampaitaan. Tämän jälkeen David ottaa haita kiinni sen nokasta ja töytäisee sen veteen.

Hai painuu pinnan alle verkko vielä kiinni hampaissaan mutta päästää hetken päästä irti.

Nicholas ja David tapaavat haita usein, mutta miesten mukaan tämä oli ensimmäinen kerta 30 vuoteen, kun jotakin tällaista tapahtuu.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/O4wIf3XncHw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Köyhät pohjoiskorealaiset maksavat itsensä kipeiksi älypuhelimista, joilla ei pääse nettiin

19.5.2017 - 13:26

Reilun 600 euroa maksavan puhelimen hinnalla saisi tuhat kiloa riisiä.

Köyhät pohjoiskorealaiset maksavat itseään kipeäksi reilu 600 euroa maksavasta älypuhelimesta, josta on tullut uusi statussymboli Kim Jong-unin johtamassa valtiossa. Puhelin vastaa Applen iPhone 3 -mallia sillä erotuksella, että puhelimella ei ole mahdollista päästä internetiiin. Puhelimella ei myöskään voi soittaa ulkomaille.

Puhelimen hinnalla saisi The Sunin mukaan tuhat kiloa riisiä, joka on nälkää näkevien kansalaisten näkökulmasta huikean suuri määrä.

Puhelimet ovat erityisen suosittuja yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijat pyrkivät puhelimen ostamalla osoittamaan omaa vaurauttaan.

Puhelimen hinnan lisäksi ostajan tulee maksaa virkamiehille, jotka tarkistavat puhelimen. Lupaa puhelimen omistamiselle on haettava kahdesta eri ministeriöstä ja lopuksi paikalliselta poliisilta.

Laitteiden sanotaan olevan Pohjois-Koreassa valmistettuja, mutta todellisuudessa ne on todennäköisesti tehty Kiinassa ja muokattu Pohjois-Korean markkinoille sopiviksi.

Pohjois-Korean suljettua puhelinverkkoa operoi egyptiläinen Orascom. Sitä käyttää Pohjois-Korean 25 miljoonasta asukkaasta 3,7 miljoonaa. Vuonna 2011 käyttäjien määrä oli vain 530 000.

Arvonlisä- ja autoverotuottojen odotetaan kasvavan myönteisen talouskehityksen vuoksi

19.5.2017 - 13:19

Hallitus korotti verotuloarviota 490 miljoonalla eurolla, mutta vähensi nettolainanoton tarvetta vain 178 miljoonalla eurolla.

Hallitus päätti tänään perjantaina kuluvan vuoden ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keskiviikkona 25. toukokuuta.

Verotuloarviota korotetaan yhteensä 490 miljoonalla eurolla. Odotettua myönteisemmän talouskehityksen vuoksi arvonlisäverontuottoa esitetään korotettavaksi 186 miljoonalla eurolla ja autoveroa 52 miljoonalla eurolla.

Perintö- ja lahjaveron tuottoa esitetään korotettavaksi 220 miljoonalla eurolla. Perintö- ja lahjaveron ennakoitua suurempaan tuottoon on vaikuttanut veroerien käsittelyn nopeuttaminen Verohallinnossa kuluvan vuoden aikana.

Lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 178 miljoonalla eurolla, kun varsinaisten tulojen 482 miljoonan euron lisäys ja määrärahojen 304 miljoonan euron lisäys otetaan huomioon. Valtion nettolainanotoksi arvioidaan 5,4 miljardia euroa vuonna 2017.

Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden lopussa 108 miljardia euroa, mikä on 49 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Varsinais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen rahaa

Valmistavan teollisuuden kasvun vaikutus ulottuu Varsinais-Suomessa 2020-luvulle asti. Alueella on merkittävä osaamisen ja lisätyövoiman tarve. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi ehdotetaan varoja positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen Varsinais-Suomessa.

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukeviin kasvupilotteihin positiivisen rakennemuutoksen alueilla ehdotetaan osoitettavaksi kaksi miljoonaa euroa. Vuosina 2017–2019 toteutettavissa pilottihankkeissa selvitetään tarkemmin alueiden ammatillisten osaajien tarvetta sekä luodaan toimintamalleja, joilla voidaan nopeasti ja etupainotteisesti vastata osaajatarpeeseen.

Positiivisen rakennemuutoksen alueiden ammattikorkeakoulutuksen vahvistamiseen vuosina 2017—2019 ehdotetaan lisättäväksi neljä miljoonaa euroa. Tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisen alustan luomiseen Turkuun ehdotetaan varattavaksi kaksi miljoonaa euroa. Toimintamallin kehittämiseen Suomen tekniikan alan yliopistojen välisenä yhteistyönä Lounais-Suomessa ehdotetaan 12 miljoonaa euroa vuosina 2017–21.

Hallitus arvioi vuoden 2020 loppuun mennessä, miten tekniikan korkeakoulujen yhteistyö on onnistunut tyydyttämään rekrytointitarpeen Lounais-Suomessa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös, onko tarvetta tehdä tekniikan yliopistojen koulutusvastuujaon osalta muutoksia.

Liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi käynnistetään tiesuunnitelman päivittäminen yhteysvälillä valtatie 9 Turku–Tampere välillä Liedon asema–Aura.

Meriväyliä syvennetään merikuljetusten helpottamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa 16,7 miljoonaa euroa alueellisille ELY-keskuksille julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. Määrärahoilla vastataan akuutteihin talous- ja työllisyystilanteen vaatimuksiin sekä positiiviseen rakennemuutokseen ja vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Lisämäärärahoja osoitetaan Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Hämeeseen, Pirkanmaalle, Kaakkois-Suomeen, Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Oulun meriväylä -hankkeeseen ehdotetaan 12,5 miljoonaa euron määrärahaa väylän syventämiseen 10 metristä 12,5 metriin sataman kuljetustehokkuuden nostamiseksi. Rauman meriväylä -hankkeen valtuutta ja määrärahaa ehdotetaan lisättävän kahdella miljoonalla eurolla. Vuosaaren meriväylän syventämiseen osoitetaan varat vuoden 2018 talousarviossa. Valtion rahoitusosuus on 10 miljoonaa euroa.

Suomi on viennissä ja tuonnissa riippuvainen merikuljetusten kannalta tärkeiden väylien liikennöitävyydestä ja kapasiteetista.

Uudenkaupungin radan sähköistämiseen ehdotetaan 21 miljoonan euron valtuutta. Sähköistämisen tavoitteena on saada kustannussäästöjä liikennöinnissä sekä pienentää turvallisuus- ja ympäristöriskejä Turun ratapihalla.

Rakenteilla olevan KymiRing moottoriurheilukeskuksen rakentamiskustannuksiin myönnettävään avustukseen ehdotetaan 3,5 miljoonan euron määrärahaa. Valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen ehtona on, että rahoittajien antamin oikeudellisesti pitävin rahoitussitoumuksin voidaan todeta moottoriurheilukeskushankkeen vaatiman koko rahoituksen toteutuvan.

Hankkeeseen valtatie 12 Tillola–Keltti osana Lahti–Kouvola-yhteysväliä ehdotetaan 14 miljoonan euron valtuutta. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen sekä liikenteen ohjaaminen eritasoliittymän kautta KymiRingin moottoriradalle. Hankkeen toteutuminen on ehdollinen KymiRingin rahoituksen toteutumiselle.

Vastaanottokeskuksissa ennakoitua enemmän väkeä

Maahanmuuttoon liittyvän vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavien tukien budjetoitua määrärahaa ehdotetaan nostettavaksi 14,9 miljoonalla eurolla. Vastaanoton piirissä on kuluvana vuonna ennakoitua suurempi henkilömäärä eli keskimäärin 14 700 henkilöä. Vapaaehtoisen paluun määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi kolmella miljoonalla eurolla.

Sotilaallisen kriisinhallinnan menoja ehdotetaan lisättäväksi n. 8,6 miljoonaa euroa lähinnä Irakin koulutusoperaation jatkamisen vuoksi.

Suomi 100 -itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää haun kolmeen uuteen avustusohjelmaan. Ylimääräiseen hakuun ehdotetaan kohdennettavaksi 5,5 miljoonaa euroa. Haku kohdennetaan yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Finnvera Oyj:n varainhankinnan valtuuteen ehdotetaan 500 miljoonan euron lisäystä, joka aiheutuu valtion Finnveralle valtion talousarvion puitteissa myöntämien lainojen enimmäismäärän nostosta.

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin lainavaltuuteen ehdotetaan siirrettäväksi 10 miljoonaa euroa Tekes Pääomasijoitus Oy:n pääomitukseen varatuista määrärahoista käytettäväksi pilotointi- ja demohankkeiden vauhdittamiseen. Valtuuslisäyksestä aiheutuva määrärahasiirto on 4,3 miljoonaa euroa.

Valinnanvapauspilotteihin 30 miljoonaa euroa

Maakuntien tietohallinnon perustamiseen sekä maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaishallinnon menoihin ehdotetaan 22 miljoonan euron lisäystä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin myönnettäviin valtionavustuksiin ehdotetaan kohdennettavaksi yhteensä 30 miljoonan euron määräraha.

Governia Oy:n pääomittamiseen ehdotetaan 8,2 miljoonan euron määrärahaa. Suomen valtio ja Venäjän federaatio valmistelevat sopimusta Pietarissa sijaitsevan Suomi-talo -kiinteistön hankinnasta Suomen valtiolle. Valtiosopimuksessa kohteen ostajana toimisi valtion puolesta valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö Governia.

Valtion takaussuorituksiin ehdotetaan 8,2 miljoonan euron lisäystä Suomen Pietarin instituuttia ylläpitävän Pietari-säätiön Pietarin Suomi-talon peruskorjaukseen liittyvän lainan takaussuoritukseen luotonantajan sanottua lainan irti.

Neste Oyj:n ja Vapo Oy:n valtion omistusosuutta ehdotetaan laskettavaksi nykyisestä 50,1 prosentista siten, että omistusosuudeksi jää kummassakin yhtiössä kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta vähintään 33,4 prosenttia. Tällöin valtio voi vielä turvata asemansa kaikkiin merkittäviin osakeyhtiötä koskeviin päätöksiin.

Luonnonvarakeskukselle ehdotetaan 1,6 miljoonan euron lisäystä Savonlinnan toimintojensa uudistamiseen strategiseksi toimipisteeksi, joka kehittää toimintatapoja ja uusia liiketoimintamalleja metsäbiotalouden tutkimustulosten siirtämiseksi käytäntöön.

Työttömyysturvan aktiivimallin käyttöönottoon ehdotetaan 10 miljoonan euron lisämäärärahaa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin.

Valtion korvaukseen maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin ehdotetaan yhden miljoonan euron lisämäärärahaa. Määräraha käytetään maatalousyrittäjien jaksamista tukevaan hankkeeseen.

Ympäristöministeriölle ehdotetaan viiden miljoonan euroa ympäristövahinkojen torjuntaan aiheutuen Belvedere Mining Oy:n konkurssin aiheuttamasta ympäristön pilaantumisuhasta.

PS:n Toimi Kankaanniemi oikaisee opposition vääriä väitteitä hallintarekisteriasiasta

19.5.2017 - 12:51

Hallitus tyrmäsi yksimielisesti hallintarekisterin Suomessa, toteaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi.

Toimi Kankaanniemi muistuttaa, että edelliset hallitukset, joissa olivat muun muassa nykyiset oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto, hyväksyivät syyskuussa 2014 voimaantulleen EU-arvopaperikeskusasetuksen, joka sallii omistustietojen salailun.

– EU-parlamentissa yksi suomalaismeppi sai siihen loppuvaiheessa poikkeussäädöksen (art. 38:5), jolla Suomi sai oikeuden kieltää hallintarekisterin Suomessa ja luvan säilyttää nykyisen julkisen arvo-osuusjärjestelmän.

EU:n arvopaperikeskusasetus sallii hallintarekisterit muissa EU-maissa. Suomen eduskunta ei voi kieltää niitä muissa jäsenmaissa eikä voi estää suomalaisia käyttämästä rekistereitä ulkomailla.

– EU-asetus on ns. liittovaltiosäädös, joka sitoo sellaisenaan jokaista jäsenmaata. Kansallinen laki on säädettävä asetuksen mukaiseksi. EU-asetus on EU-tuomioistuimen ratkaisujen perusta, Toimi Kankaanniemi toteaa.

Hänen mukaansa eduskunnan keskiviikkona hyväksymä laki on tosiasiassa niin tiukka kuin ”kehno” EU-asetus mahdollistaa.

– Opposition ja eräiden muiden väitteet siitä, että Suomi voisi kieltää hallintarekisterit ulkomailla tai suomalaisilta ulkomaisten hallintarekisterien käytön tai niiden käyttö säädettäisiin julkiseksi, on väärän tiedon levittämistä. Tätä EU-asetus ei salli. Hallitus käyttää artiklan 38:5 poikkeusta täysimääräisesti.

Lailla oli kiire, koska jo lähes kolme vuotta voimassa ollut EU-asetus vaatii muun muassa Suomen arvopaperikeskukselle uuden toimiluvan. Lailla pitää säätää luvan käsittelijä ja myöntäjä.

– Eduskunta hyväksyi lain yhteydessä lausumia. Ne ovat poikkeuksellisen kireitä. Neuvottelin ne pääministerin ja valtiovarainministerin kanssa. Kuulimme tietysti parhaita asiantuntijoita, Kankaanniemi kertoo.

Ensimmäisessä lausumassa vaaditaan, että hallitus antaa eduskunnalle tulevan kesäkuun loppuun mennessä lakiesityksen, jolla ulkomailla hallintarekisterissä olevien suomalaisten osakkeiden tuotosta peritään 50 prosentin ennakkovero Suomen valtiolle.

Jos osingon saaja haluaa ”ylimääräisen” vero-osuuden itselleen, tämän on hakemuksessaan annettava tietonsa Suomen veroviranomaiselle. Jos ei hae veron palautusta, rahat jäävät Suomen valtiolle.

– Raju vero tekee ulkomailla hallintarekisterin käytön tiedot salaamalla täysin kannattamattomaksi, Kankaanniemi toteaa.

Toisessa lausumassa eduskunta vaatii, että listaamattomien yhtiöiden osakkeiden hallinnointi ulkomailla hallintarekisterissä kielletään. Tämä takaa sen, ettei keinottelu näillä ole mahdollista.

– Oppositio, jonka ministerien myötävaikutuksella salailun salliva EU-asetus vuonna 2014 säädettiin, ei vastalauseessaan esittänyt vaihtoehtoa hallituksen esitykselle, vaikka aikaa oli yli vuosi.

Kankaanniemen mukaan lakia arvostelevat unohtavat sen, että automaattinen tietojenvaihto valtioiden viranomaisten välillä on vuoden 2014 jälkeen laajentunut ja laajenee koko ajan voimakkaasti. Nyt jo viranomaiset vaihtavat automaattisesti tietoja lähes sadan valtion kesken, mukana muun muassa kaikki EU-maat ja tärkeät veroparatiisialueet.

Esimerkiksi jos joku myi osakkeensa eilen miljoonalla eurolla, tänään ostajalle maksetaan 0,1 miljoonan euron osingot ja myyjä ostaa osakkeet takaisin huomenna 0,9 miljoonalla eurolla, Suomen viranomainen saa tiedot 0,1 miljoonan euron tilin muutostapahtumasta ja verottaa siitä automaattisesti lakiemme mukaan. Veronkierto on estetty.

Kankaanniemi muistuttaa, että hallitus ei salli Suomessa hallintarekisteriä.

– Meillä säilyy nykyinen avoin arvo-osuusjärjestelmä. Uusi laki, siihen eduskunnan yksimielisesti lisäämät velvoittavat lausumat ja laaja automaattinen tietojenvaihto valtioiden viranomaisten kesken merkitsevät sitä, että veronkiertoa, rahanpesua tai muuta harmaata taloutta harjoittavien kiinnijäämisriski kasvaa nykyisestä eikä vähene kuten on väärin väitetty.

Varapuhemies ei usko perustuloon: Maksetaan kaikille, vaikka ei haluaisikaan töitä

19.5.2017 - 12:40

Eduskunnan varapuhemiehen Arto Satosen mukaan Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön negatiivisen tuloveron malli.

Eduskunnan varapuhemiehen Arto Satosen (kok.) mukaan on mahdollista, että sosiaaliturvajärjestelmää on tarpeen yksinkertaistaa.

Lausuntokierroksella on parhaillaan kaksi lakiesitysluonnosta, jotka muuttavat työttömyysturvajärjestelmää. Toinen niistä edellyttää aktiivista työnhakua karenssin uhalla ja toinen tuo työttömyysturvaan omavastuupäivät, jos työtön ei ole ollut 18 tuntia töissä neljän viikon aikana tai osallistunut viiden päivän ajan työllistymistä edistäviin palveluihin. Vuoden alussa aloitettiin jo kolmen kuukauden välein tehtävät työttömien haastattelut.

Hallitus päätti puoliväliriihessään huhtikuun alussa käynnistää sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen eli sotu-uudistuksen valmistelun.

– En henkilökohtaisesti usko perustuloon, koska se maksetaan kaikille kuin Manulle illallinen, vaikka ei tekisi mitään töitä eikä haluaisikaan hakea mitään töitä, Arto Satonen sanoo.

Satosen mukaan kyseeseen voisi tulla jonkinlainen negatiivisen tuloveron malli, jollainen on käytössä Isossa-Britanniassa. Sovellutuksia negatiivisesta tuloverosta on myös Israelissa ja Yhdysvalloissa. Myös Suomessa on kehitelty perustiliä.

– Ne täytyy arvioida osana kokonaisuudistusta. Ne vaativat kaikki vielä selvitystyötä. Varmaan sellaista mallia ei olekaan, joka olisi suoraan sovellettavissa meidän tarpeisiin, Satonen arvelee.

Satosen mukaan virkamiehet valtiovarainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä ryhtyvät valmistelemaan sotu-uudistusta. Valmistelu tähtää seuraaviin, vuonna 2019 pidettäviin eduskuntavaaleihin. Päätöksiä asiasta tekee vasta seuraava hallitus.

– Eduskuntavaalikeskusteluissa niihin voidaan ottaa kantaa. Tämä on todennäköisesti yksi keskeisistä vaalikeskusteluaiheista, Satonen ennakoi.

Lue myös:

"Työttömyysturva ei ole kuin lapsilisä" – maksetaan vastikkeeksi työnhausta

Sivut